top of page

Rheoli Tîm Brwydr Seiber

Rheoli Tîm Ymateb i Ddigwyddiad Diogelwch Cyfrifiadurol (CSIRT)

Mae'r cwrs hwn yn rhoi golwg bragmatig i reolwyr presennol a dyfodol Timau Brwydr Seiber neu, yn nhermau technegol Timau Ymateb i Ddigwyddiad Diogelwch Cyfrifiaduron (CSIRTs) o'r materion y byddant yn eu hwynebu wrth weithredu tîm effeithiol.

Mae'r cwrs yn rhoi mewnwelediad i'r gwaith y gellir disgwyl i staff y Tîm Brwydr Seiber ei drin. Mae'r cwrs hefyd yn rhoi trosolwg i chi o'r broses trin digwyddiadau a'r mathau o offer a seilwaith sydd eu hangen arnoch i fod yn effeithiol. Trafodir materion technegol o safbwynt rheoli. Bydd myfyrwyr yn ennill profiad gyda'r math o benderfyniadau y gallent eu hwynebu yn rheolaidd.

Cyn mynychu'r cwrs hwn, fe'ch anogir i gwblhau'r cwrs yn gyntaf, Creu Tîm Ymateb i Ddigwyddiad Seiberddiogelwch .

SYLWCH: Mae'r cwrs hwn yn cronni pwyntiau tuag at radd Meistr mewn Seiberddiogelwch gan Sefydliad y Peirianwyr Meddalwedd

 

25.png

Pwy ddylai wneud y cwrs hwn?

 • Rheolwyr sydd angen Rheoli Tîm Seiber Frwydr (CSIRT)

 • Rheolwyr sydd â chyfrifoldeb neu sy'n gorfod gweithio gyda'r rhai sydd â chyfrifoldeb am ddigwyddiadau diogelwch cyfrifiadurol a gweithgareddau rheoli

 • Rheolwyr sydd â phrofiad o drin digwyddiadau ac eisiau dysgu mwy am weithredu Timau Brwydr Seiber effeithiol

 • Staff eraill sy'n rhyngweithio â CSIRTs ac a hoffai gael dealltwriaeth ddyfnach o sut mae CSIRTs yn gweithredu.

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu'ch staff i wneud hynny

 • Cydnabod pwysigrwydd sefydlu polisïau a gweithdrefnau wedi'u diffinio'n dda ar gyfer prosesau rheoli digwyddiadau.

 • Nodi polisïau a gweithdrefnau y dylid eu sefydlu a'u gweithredu ar gyfer CSIRT.

 • Deall gweithgareddau rheoli digwyddiadau, gan gynnwys y mathau o weithgareddau a rhyngweithio y gall CSIRT eu cyflawni.

 • Dysgu am amrywiol brosesau sy'n gysylltiedig â chanfod, dadansoddi ac ymateb i ddigwyddiadau a digwyddiadau diogelwch cyfrifiadurol.

 • Nodi cydrannau allweddol sydd eu hangen ar gyfer amddiffyn a chynnal gweithrediadau CSIRT.

 • Rheoli tîm ymatebol, effeithiol o weithwyr proffesiynol diogelwch cyfrifiadurol.

 • Gwerthuso gweithrediadau CSIRT a nodi bylchau mewn perfformiad, risgiau, a gwelliannau sydd eu hangen.

Pynciau

 • Proses rheoli digwyddiadau

 • Llogi a mentora staff CSIRT

 • Datblygu polisïau a gweithdrefnau CSIRT

 • Gofynion ar gyfer datblygu gwasanaethau CSIRT

 • Ymdrin â materion cyfryngau

 • Adeiladu a rheoli seilwaith CSIRT

 • Ymateb cydlynu

 • Ymdrin â digwyddiadau mawr

 • Gweithio gyda gorfodaeth cyfraith

 • Gwerthuso gweithrediadau CSIRT

 • Metrigau gallu rheoli digwyddiadau

bottom of page