top of page

Creu Tîm Ymateb i Ddigwyddiad Seiberddiogelwch

Creu eich Tîm Brwydr

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer rheolwyr ac arweinwyr prosiect sydd â'r dasg o greu eich Tîm Seiber Frwydr, sydd mewn termau technegol yn Dîm Ymateb i Ddigwyddiad Diogelwch Cyfrifiadurol (CSIRT). Mae'r cwrs hwn yn darparu trosolwg lefel uchel o'r materion a'r penderfyniadau allweddol y mae'n rhaid mynd i'r afael â hwy wrth sefydlu Tîm Seiber Frwydr. Fel rhan o'r cwrs, bydd eich staff yn datblygu cynllun gweithredu y gellir ei ddefnyddio fel man cychwyn wrth gynllunio a gweithredu'ch Tîm Seiber Frwydr. Byddant yn gwybod pa fathau o adnoddau a seilwaith sydd eu hangen i gefnogi tîm. Yn ogystal, bydd mynychwyr yn nodi polisïau a gweithdrefnau y dylid eu sefydlu a'u gweithredu wrth greu CSIRT.

SYLWCH: Mae'r cwrs hwn yn cronni pwyntiau tuag at radd Meistr mewn Seiberddiogelwch gan Sefydliad y Peirianwyr Meddalwedd


1.png
2.png

The Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) is a key component of an organization's security posture. By definition, a CSIRT is a team of individuals who are responsible for responding to computer security incidents. While the term "computer security incident" can be used to describe any type of event that poses a threat to computer systems or data, in practice, most CSIRTs focus on responding to cyber incidents – that is, events that involve some form of malicious activity carried out using digital means.

A CSIRT assesses threat vulnerabilities and the potential for cyber-attacks.  They also assess the damage caused by an attack and are quickly deployed with pre-planned strategies to mitigate the attack and have the organisation up and running again as quickly as possible.  Their goal is to prevent further attacks from occurring. 

3.png
4.png

Why should I establish a Cyber Security Incident Response Team BEFORE a cyber attack occurs?

Creating a Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) is an important step in preparing for a cyber-attack. A CSIRT is a group of people who are trained and prepared to respond to a security incident. The team can provide support during and after an attack, including helping to contain the damage, restore systems, and investigate the incident. Having a CSIRT in place before an attack occurs can help to minimize the impact of the attack and ensure that operations can resume quickly. Furthermore, a CSIRT can help to build trust with customers and other stakeholders by demonstrating that the organization takes security seriously. As such, creating a CSIRT is an important part of preparing for a cyber-attack.

Pwy ddylai wneud y cwrs hwn?

 • Rheolwyr CSIRT cyfredol a darpar reolwyr; Rheolwyr lefel C fel CIOs, CSOs, CROs; ac arweinwyr prosiect sydd â diddordeb mewn sefydlu neu gychwyn Tîm Brwydr Seiber.

 • Staff eraill sy'n rhyngweithio â CSIRTs ac a hoffai gael dealltwriaeth ddyfnach o sut mae CSIRTs yn gweithredu. Er enghraifft, etholwyr CSIRT; rheolaeth lefel uwch; cysylltiadau â'r cyfryngau, cwnsler cyfreithiol, gorfodaeth cyfraith, adnoddau dynol, archwilio neu staff rheoli risg.

Pynciau

 • Rheoli digwyddiadau a'r berthynas â CSIRTs

 • Rhagofynion ar gyfer cynllunio CSIRT

 • Creu gweledigaeth CSIRT

 • Cenhadaeth, amcanion a lefel awdurdod CSIRT

 • Materion a modelau sefydliadol CSIRT

 • Ystod a lefelau'r gwasanaethau a ddarperir

 • Materion cyllido

 • Llogi a hyfforddi staff cychwynnol CSIRT

 • Gweithredu polisïau a gweithdrefnau CSIRT

 • Gofynion ar gyfer seilwaith CSIRT

 • Materion a strategaethau gweithredu a gweithredol

 • Materion cydweithredu a chyfathrebu

Beth fydd eich staff yn ei ddysgu?

Bydd eich staff yn dysgu sut i:

 • Deall y gofynion ar gyfer sefydlu Tîm Seiber Brwydr (CSIRT) effeithiol

 • Cynllunio yn strategol ddatblygiad a gweithrediad Tîm Seiber Frwydr newydd.

 • Tynnwch sylw at faterion sy'n gysylltiedig â chydosod tîm ymatebol, effeithiol o weithwyr proffesiynol diogelwch cyfrifiadurol

 • Nodi polisïau a gweithdrefnau y dylid eu sefydlu a'u gweithredu.

 • Deall modelau sefydliadol amrywiol ar gyfer Tîm Seiber Brwydr newydd

 • Deall amrywiaeth a lefel y gwasanaethau y gall Tîm Seiber Frwydr eu darparu

bottom of page